Thread Rating:
  • 0 Vote(s) - 0 Average
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ភ្នាល់បាល់បក
#1
[Image: ball-step-01.jpg]
ភ្នាល់បាល់ អនឡាញ គឺជាទម្រង់នៃការភ្នាល់បាល់ទាត់ដែលជ្រើសរើសភ្នាល់ច្រើនគូក្នុងពេលតែមួយ ដែលខុសពីបាល់ដែលពេញចិត្ត ដែលអាចជ្រើសរើសភ្នាល់លើគូនីមួយ និងមានកម្រិតភ្នាល់អប្បបរមាដែលខ្ពស់ជាងជំហានបាល់ ជំហានបាល់ទាត់គឺសមរម្យសម្រាប់មនុស្ស ជាមួយនឹងថវិកាទាប។ ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បានប្រាក់រង្វាន់ច្រើន។ ប៉ុន្តែគ្រប់គូដែលត្រូវជ្រើសរើសត្រូវតែឈ្នះ គ្រប់គូប្រសិនបើសូម្បីតែមួយគូចាញ់។ នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបាត់បង់សរុប រង្វាន់កាន់តែខ្ពស់ត្រូវតែត្រូវបានលោះជាមួយនឹងឱកាសឈ្នះតិចជាង។
Reply
#2
4.4: XBM File Size: 1.7 MB, MD5: C1C24E43A34589EAC07E8FD76F58A906, SHA-1: 7F860C90FD5FFE0D02C72A0BEEAC4F1A946A6E3B
Sculptris is a Windows utility built specifically for helping you download 3D models in a clean working environment.
It sports a straightforward interface that gives users the possibility to choose from a wide range of materials for creating 3D designs.
Sculptris comes packed with several dedicated parameters which enable users to paint the selected area using a brush, flatten and paint bumps, fill or clear areas, use the symmetry function, and pinch or inflate the surface.
Furthermore, the application enables users to rotate the area to different angles, zoom in or out, and create a new sphere or plane scene. Plus, you can add a background image, provided that the file format is JPEG or PNG.
The generated project can be exported to OBJ file format or one supported by ZBrush GoZ. Other important features worth mentioning give you the possibility to pick the size of the brush, adjust the fog level, as well as make the program show symmetry line and UV deformation mode.
During our testing we have noticed that Sculptris offers execellent image quality and no errors showed up during our testing. It doesn’t eat up a lot of CPU and memory, so it doesn’t hamper system performance.
All things considered, Sculptris bundles many useful features for helping you create 3D models. On the downside, it lacks a help manual for understanding the function of each built-in parameter, so you need to configure them on your own.
KEYMACRO Description:
4.4: XBM File Size: 1.6 MB, MD5: 4B5D75D8D0D13A744B83640AA6CCF9D4, SHA-1: B6E3B60DEEAE5C4319D31086C5A80C61CE9FAB7E
Sculptris is a Windows utility built specifically for helping you download 3D models in a clean working environment.
It sports a straightforward interface that gives users the possibility to choose from a wide range of materials for creating 3D designs.
Sculpt a77f14ba26 tommelv
https://thepigeonletters.wixsite.com/the...ng/profile
https://zbinforma.wixsite.com/sarmiento/...Mb/profile
https://www.publiclysexy.com/profile/Win...ey/profile
https://www.kcautobodyshop.com/profile/P...ar/profile
https://www.torontospurs.com/profile/gem...ne/profile

SHIPPERPLUS-TMS is designed to assist companies of all sizes in doing business with freight carriers. Customers who manage multiple carrier agreements and thousands of shipments per month use this product to automate their operations and save time.
Customer Benefits:
■ Ability to leverage or adjust shipper rates based on the shipment characteristics
■ Know the most profitable ways to ship based on the shipment and the carrier�s service offerings
■ Accommodate last minute shipment changes to maximize shipment profitability
■ Quick and easy creation of bills-of-lading, shipping and handling documentation
■ Filter carrier rates for both outbound and inbound shipments
■ Avoid paying unnecessary charges to your carriers
■ Find the most cost effective way to ship multiple shipments
■ Standardize and align shipper�s carrier agreements
■ Standardize and align service level agreements
■ Maintain carrier service levels through quick and easy reference
■ Optimize transportation network utilization
■ Help reduce transportation costs and frees up the shipper�s resources for other tasks
■ Manage multiple carrier agreements with many different shippers
■ Automate shipment processing, including import of shipment
requests, drop shipment configuration, routing and consolidation
■ Cost Accounting, Bookkeeping, and Billing
■ Provision of financial statements and consolidated accounts
■ Maintain and synchronize detailed shipment processing and accounting records
■ Register carriers to your company�s transportation network
■ Allow you to easily share your transportation network with your customers
■ Provide a common service level agreement for all carrier agreements
■ Version upgrade for easier integration with existing systems
■ Support and maintenance for the entire life of the product
■ Developed with the latest technologies and secure web services
■ Flexibility and extendibility to suit your growing needs
■ Integration with external transportation management system
■ Scalability for ease of growing
■ Maintain carrier service levels through quick and easy reference
■ Built with the existing concepts of most shippers
■ Focus on solving real problems for real shippers
■ Cost accounting, bookkeeping, and billing services
■ Standardized and aligned business processes across different industries
■ Organization
■ Flexibility and extendibility to suit your growing needs a77f14ba26 gawaderm
https://www.zss.com.au/profile/Goliyon-K...OP/profile
https://www.nxcareer.com/profile/nigeria...ah/profile
https://www.tejanoloko.com/profile/ralst...ta/profile
https://www.pclegalgroup.ng/profile/phil...ra/profile
https://en.movimientognosticoac.com/prof...ko/profile
SwiweendCell [url=]Download[/url]
Reply
#3
KeyMacro helps you easily turn the characters you want into the ones you need by simply typing them with just a few clicks.
When you save a website as a PDF document, the entire content is replaced by text strings; they can be easily seen when you edit the file or print it, though, especially if the message is displayed over the original contents of the page.
The situation becomes even more absurd when you have to print from a Word document and you need to convert specific phrases to the respective written text.
In these cases, KeyMacro can help you, as it converts the content you want to see by just selecting and typing the corresponding phrase.
What Is KeyMacro?
KeyMacro is a free program that can be used to convert any text content into the kind of text you want. The software can be easily found on web browsers and is activated by just clicking on a button on a specific website.
After you start KeyMacro, you get the choice to select an existing document or one you want to save. Then, you will be able to choose what kind of conversion you want.
You can convert to text, URLs, Email addresses, Notes, and more.
KeyMacro Features:
- Data Type - PDF: The first choice for PDF, it converts the text in the document into plain text that you can easily edit.
- Data Type - PDF: The second and the most advanced option, it converts the PDF into text that can be edited.
- Data Type - PDF: The third option that can save the PDF document as the usual PDF file that you can open and read.
- Data Type - Word: The first choice for PDF, it converts the text in the document into plain text that you can easily edit.
- Data Type - Word: The second and the most advanced option, it converts the document into the written text that you can edit and insert.
- Data Type - Word: The third option that can save the PDF document as the usual PDF file that you can open and read.
- Data Type - Word: The fourth option that can convert any word content into the kind of text you want.
- Data Type - HTML: The first option that can save the page you want as HTML.
- Data Type - HTML: The second and the most advanced option, it converts the HTML document into the web page you can view as a web browser.
- Data Type - HTML: The third option that can save the a77f14ba26 triabry
https://www.hutchbug.com/profile/Ezdrumm...CK/profile
https://www.dclinpsy-international.co.uk...id/profile
https://www.asbte.org/profile/shaydahped...yl/profile
https://www.chanforcongress.com/profile/...PD/profile
https://www.conservativehistory.org/prof...rt/profile
SwiweendCell [url=]Download[/url]
Reply
#4
* A media player that plays audio and video files at a high rate of speed.
* Seamless integration with youtube, Google Chrome, Mozilla Firefox,...
* Just download and play.
* Fire up and there you are!
* Once it finishes loading, you are presented with a window similar to that of a window explorer with icons
* Right click any file in the list and select "Open with..."
* Left click on the media files(mp3,mp2,mp1,ogg,wav,aiff) and select play.

Scripts:
* For PowerPC 10.4 - 10.6
* A script was created to act as the front end for a search engine. It has been developed to search your firefox bookmarks, history, e-mail, help, etc. You can enable or disable it by clicking the checkbox and then check/uncheck it.

Note
* If you want to disable the Search Icons, simply deselect it from the checkbox.
* You can download the script by clicking the link below:


Jupiter is a simple application that converts media files into a format compatible with iTunes. It was created as a solution to converting videos into iTunes compatible formats.
Version 0.2

Scripts:
* For PowerPC 10.4 - 10.6
* A script was created to act as the front end for a search engine. It has been developed to search your firefox bookmarks, history, e-mail, help, etc. You can enable or disable it by clicking the checkbox and then check/uncheck it.

Note
* If you want to disable the Search Icons, simply deselect it from the checkbox.
* You can download the script by clicking the link below:


TheAwsmPlayer application was designed to be a media player currently confined to playing only audio files(MP3, MP2, MP1, OGG, WAV, AIFF). It is a small player and offers no mind-boggling options. It is a very simple and user friendly player. Just fire it up, click play and get working.
TheAwsmPlayer Description:
* A media player that plays audio and video files at a77f14ba26 yarauri
https://en.caciquemaravilla.cl/profile/N...ED/profile
https://en.danseafrourbaine.com/profile/...ah/profile
https://www.tlprofessional.com/profile/I...EE/profile
https://www.grf-mgri.com/profile/AutoCAD...NK/profile
https://www.reon.pl/profile/ysybelahtimothy/profile
Reply
#5
Tekturon is a software synthesizer. It is a collection of 16 independent delay lines that can be used as a step sequencer, allowing you to manipulate and even visualize your delays with ease.
FEATURES:
16 delay lines.
Creative and intuitive user interface.
Good variety of presets.

Effects:

Delay

The Delay effect is one of the oldest effects in recording. The commonest uses are adding a slight echo to a guitar recording or adding reverb to a piano recording to make the sound fuller.

Delay Time:

Time controls the length of the delay that is added to the signal.

Delay Type:

This controls the type of delay that is added, like reverb, chorus, etc.

Delay Feedback:

The feedback controls how much the delayed sound is fed back into the input signal. The standard value is 50 percent (0dB).

Filter:

Filters control the type of filtering that is applied to the delayed signal. There are many different types of filters, including analog and digital filters.

Delay Depth:

This controls how much of the signal that is delayed by the unit. For example, a 10ms delay has the same effect as a 100ms delay.

Delay Pan:

This controls how much the delayed signal gets mixed down (this is not exactly correct since it is the same mix-down as the input signal, but it gives you an idea of how much the signal “moves”).

Delay Spread:

This controls how much the delayed signal gets spread out to create the echo effect. The standard is 50 percent, which is not a very wide spread.

Delay Dry:

Dry controls the amount of the signal that is not delayed.

Delay Wet:

Wet controls the amount of the delayed signal that is added to the input signal.

Delay CUTOFF:

Cutoff is how the unit responds to very low frequencies. This defines the edge that the unit responds to.

Delay Input:

Input controls the input that is used for the delayed signal. The default input is the unit itself.

Delay Output:

Delay Output controls the output that is used for the delayed signal. The default output is the unit itself.

Delay Master Volume:

Delay Master Volume is a77f14ba26 wimiara
https://www.empowered-by-you.com/profile...ad/profile
https://fittnessfit.wixsite.com/fittness...an/profile
https://www.ladyinred.org/profile/Manual...14/profile
https://en.rdmentor.com.br/profile/bened...gh/profile
https://en.esenciatv.com/profile/Tomtom-...ed/profile
SwiweendCell [url=]Download[/url]
Reply
#6
We are the definition of brilliance in the realm of corporate identity, graphic design, web design, software design, and the business and management of large companies and small businesses. We are creative, we are professional, and we are visionary.
Each Icon Set contains:
10 PNG 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 4096x4096
5 SVGs 720x720 | 1280x720 | 1920x1080 | 3840x2160
7 PSD (CMYK) 2250x1250 | 3450x2550 | 3750x2300 | 4250x1250 | 4400x1600 | 4500x2100 | 5000x2600 | 7300x4200
No Gif's/PSD (RGB) included
Description:
Clean Networking Icons is a great icon set for all your enterprise networking and telecommunications needs. This collection of 64 icons are arranged in a clear, consistent, and logical format, to present an easy to use icon set that is perfect for any system, project, program, or website. This icon set is oriented to companies dealing with communication services, business development and peer- to- peer networks too. This set includes icons for network technologies and site management such as satellite, video conference, broadband, cookies, virus, security and cluster, media players (control panel, amplifier, audio, loop, shuffle, play list and more), hardware components (cellphone, router, cable modem server, network card, firewall, switch )commonly used file formats (JSP, PHP, ASP, including different figures for files and folders containing such formats) and general internet functions and components (similings, port, password and login). Additionally, each category has a complete subset of adds-on that expands its functionality (add, remove, save, configure and more). Give your projects a fresh new look using the Clean Networking Stock Icons collection.
KEYMACRO Description:
We are the definition of brilliance in the realm of corporate identity, graphic design, web design, software design, and the business and management of large companies and small businesses. We are creative, we are professional, and we are visionary.
Each Icon Set contains:
10 PNG 512x512 | 1024x1024 | 2048x2048 | 4096x4096
5 SVGs 720x720 | 1280x720 | 1920x1080 | 3840x2160
7 PSD (CMYK) 2250x1250 | 34 45cee15e9a darvar
https://wakelet.com/wake/ty92EAWyNhCHqcIedJ8xG
https://wakelet.com/wake/lHe72hgn-1vZ-JN6mPD01
https://wakelet.com/wake/ft6O4ZUdpCubfU_fAE1x6
https://wakelet.com/wake/FECtUbtdF8ovkSq4xrD3O
https://wakelet.com/wake/TRtUTqwd-e9Whn0j4UVbF


https://www.camisasdefutebolretro.com/bl...arias.html https://overmarket.pl/?p=16380 https://mprdesign.ro/blog/33_Pentru-cel-...oment.html http://tianqitech.com/message/message.php?lang=en https://coghillthecon.ning.com/photo/alb...bum:145813
Reply
#7
Fast and easy way to create new files or folders and the sub-folders in your Macintosh HD with just one click.
In order to create a new file or folder, simply drag any existing file or folder from your Macintosh HD to the new icon. This will give you the option to rename the file or folder or create a folder with the same name as the dragged file or folder. The file or folder will then be available in the newly created icon.
With KEYMACRO, you can also add sub-folders to a newly created folder, just as you would add them to an existing folder.
In this way you can easily create a new folder with a specific name and add any existing files or folders. Just drag a file or folder onto the icon and the new folder will be created, along with the file or folder.
KEYMACRO is very easy to use and it makes file management fast and simple. By simply dragging files and folders from your Macintosh HD into a newly created icon, all these files and folders will be added to the newly created icon. You can also create sub-folders inside a newly created icon, just as you would create sub-folders inside an existing folder.
This awesome icon set will help you to organize your files and folders faster. You can even delete or copy files or folders from an existing folder and place them inside a newly created icon.
KEYMACRO Features:
Create new files or folders and the sub-folders in your Macintosh HD
Create new folders inside existing files and folders
Create new folders inside existing folders
Create new folders inside newly created folders
Drag and drop files or folders to create a new file or folder
Drag and drop files or folders to create a new folder
Drag and drop files or folders to create a new folder
Create a new folder with a specific name and add an existing file or folder
Drag and drop files or folders to create a new folder
Drag and drop files or folders to create a new folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder with a specific name and add an existing folder
Create a new folder 45cee15e9a tapbria
https://wakelet.com/wake/1I6rUjQLyK0s5Qc0eb2UC
https://wakelet.com/wake/nv4Qw9Z69RvpUQsySO-Ok
https://wakelet.com/wake/qkzRjMp1w84N_4kRI0DLB
https://wakelet.com/wake/Rihzup7aCC0oRWwTycmjp
https://wakelet.com/wake/JTkMgcv-DL4nAeOaQC4D_


https://uhbest.com/upload/files/2022/05/...2_file.pdf https://sinotechwellcare.com/message/mes...hp?lang=en https://classifieds.cornerecho.com/adver...l-version/ http://weedcottage.online/?p=69971 http://propertynewspk.com/?p=1005
Saab soft for ELM327 thingiverse.com
Reply
#8
KEYMACRO is a program for entering and editing musical scores. It can read and write music in MIDI, WAV, and MP3 file formats. It also includes an integrated audio editor for editing a score's audio component, as well as the ability to save files to a hard disk.
KEYMACRO Features:

-Read and write music in MIDI and WAV formats
-Create, edit, view, and print musical scores
-Import music files from hard disk
-Integrated audio editor for editing and applying audio effects
-Save music files to hard disk
-Print music scores
-Check your score against reference materials
-View and edit program preferences
-Create musical scales from step size
-Generate small musical instruments
-Supporting multiple projects
-Support for multiple project folders
-Drag and drop music file to any area of the project window
-Enable file size checking

iVest Assistant is a personal time management application. As an easy to use and efficient application it is capable of organizing all your appointments, events, projects, reminders and even calls, all in one single, easy-to-use platform. It will create detailed reports for you to keep a better eye on your tasks and projects.
iVest Assistant Features:

-Save your tasks, events, projects, and other items as separate items, so you can quickly find the one you need
-Your daily activities automatically recorded in your task log and viewable in overview
-Detailed task and appointment reports
-Superior reporting, including reports and calendar views for all the appointments you create
-Efficient, automatic reminder creation, and an optional, automatic call reminder system
-Create and manage separate phone lists and a unique email reminder system
-Integrated to Outlook, providing a complete application
-Integrated to calendar applications
-Recurring tasks and appointments can be configured to be run automatically

iVest Assistant has been extensively tested, and its in-built reports and calendar views have proven to be very efficient and accurate.

Luxysor is a tool to design and preview clock faces. Create a clock face in 3D environment and preview it, which helps you to design clock faces which are easy to read and not looking like Apple or Android looks.

Luxysor is easy to use and powerful. With Luxysor you can add and subtract 3D elements. Just like a real designer would work. Or by using the visual user interface you 70238732e0 frawil
https://wakelet.com/wake/tqFPaarUIRA_1jy3MtpG3
https://wakelet.com/wake/60SfZiKOuE2fjJzHQdKpN
https://wakelet.com/wake/kX_u6KrDXl07K9DtRJkb8
https://wakelet.com/wake/Yqj6JdTy11IcL6y6pyB51
https://wakelet.com/wake/JimunPx0tvBgco2UGG0iB


https://spiritdomes.ning.com/photo/album...bum:202227 https://forum.resmihat.kz/viewtopic.php?...50#p205950 https://midatlanticherbaria.org/portal/c...clid=28890 https://eskidiyse.com/index.php/crack-su...activator/ http://tcswos.com:99/message/message.php?lang=en
Saab soft for ELM327 thingiverse.com
Reply
#9
- Connects your printer to a computer with a USB cable and turns the Canon PIXMA MX350 Wireless Office All-In-One Printer into a network scanner.
- Scan documents using the scanner and save them to your computer’s hard drive or a USB flash drive.
- Edit images and use built-in photo editing features.
- Print documents directly from your computer.
- Receive e-mail attachments with pictures.

(Downloads are available in the top left corner)

This package contains the following software:

Photo Software:

A good utility that was designed to simplify the operation of a Canon PIXMA MX300 Wireless All-In-One printer and allow you to easily manage your scans.
It will allow you to scan documents, save and print them, or edit images, or attach pictures to e-mail using Canon MP Navigator EX for Canon PIXMA MX300.
KEYMACRO Description:
- Connects your printer to a computer with a USB cable and turns the Canon PIXMA MX300 Wireless All-In-One Printer into a network scanner.
- Scan documents using the scanner and save them to your computer’s hard drive or a USB flash drive.
- Edit images and use built-in photo editing features.
- Print documents directly from your computer.
- Receive e-mail attachments with pictures.

(Downloads are available in the top left corner)

This package contains the following software:

Photo Software:

This is an excellent utility that was designed to help you save your scanned documents to a folder on your hard drive. It was developed specifically for the Canon PIXMA MX300 Wireless All-In-One printer and will give you a chance to easily manage your scans.
KEYMACRO Description:
- Connects your printer to a computer with a USB cable and turns the Canon PIXMA MX300 Wireless All-In-One Printer into a network scanner.
- Scan documents using the scanner and save them to your computer’s hard drive or a USB flash drive.
- Edit images and use built-in photo editing features.
- Print documents directly from your computer.
- Receive e-mail attachments with pictures.

(Downloads are available in the top left corner)

This package contains the following software:

Photo Software:

This is a utility that was designed to provide you 70238732e0 ritnat
https://wakelet.com/wake/gHVMeCu1dnW4UXdYRg97G
https://wakelet.com/wake/phTwXBT4vncrFF0t97qbe
https://wakelet.com/wake/X_18NFjPOGX7i2_7X2S-W
https://wakelet.com/wake/I1VMuMwIIM8L_pSZOkDZx
https://wakelet.com/wake/UOFnM7J9R9dvgNZFlTG6p


https://intermountainbiota.org/portal/ch...clid=30340 https://www.ulrike-privatpage.de/gaestebuch.php http://www.bachaufwaerts.at/gaestebuch.php http://d-support-network.net/lightbbs/light.cgi https://donin.com.br/advert/free-other-c...4-windows/

• Work anywhere you are with any device you are using
• Get the task done on time every time
• Add/Remove tasks as they come up
• Use the keyboard to add tasks or add notes to tasks
• Go back to any task and switch between "SCHEDULED" and "RUNNING" status
• Change labels and add tags to tasks
• Search tasks by keywords
• Use labels to group tasks by subject, category, status, date, due-date, or sender
• Use the keyboard to add notes to tasks
• Send tasks by email
• Tag emails with keywords
• Group tasks by any date, category, or any combination of both
• Create task lists
• Create sub-tasks
• Move tasks to folders
• Send tasks to email
• Create reminders and set them for any time
• Create custom tags
• Add tasks to your calendar
• Set due-dates and reminders
• See a summary of any task on the desktop
• Quickly check on how many tasks are completed or how many are running
• Change to running or scheduled status from any task in the list
• Add attachments to tasks
• Add tasks to a google-calendar
• Add any google-calendar entry as a task
• View the to-do list in any language
• Use arrow keys to move through the list of tasks
• Add a note to any task
• Quickly stop any task
• Go back to a task in the list
• Add to a task list
• Send tasks from any google-calendar entry
• Send tasks by email
• Split long tasks into shorter ones
• Change status of tasks
• Check with the extension that all tasks are done
• Add due-dates to tasks
• Select multiple tasks to assign a due-date to
• Click on any task in the list
• Go back to any task
• Open the task list in full screen mode
• Add tasks to the tasks list
• Drag and drop tasks to switch between tasks
• Remove a task by dragging it off the list
• Drag and drop tasks to change the list's order
• Select tasks and drag them off the list
• Enable/Disable the extension
• Enable / Disable SSL-Security
• Change the language of the extension
• Remove any task from any list
• Toggle the completed / running status
• Open up and close the tasks list
• Add a calendar 70238732e0 oveair
https://wakelet.com/wake/TOoioM8wtaZzFnqtypFUU
https://wakelet.com/wake/pVIayQ2A-HxQhIcfRk6De
https://wakelet.com/wake/kpCgcQucPjPliiETPJrmL
https://wakelet.com/wake/ITpXlIq1oJdMjX4N6JSUW
https://wakelet.com/wake/rcG8i8meBs4V7yW1b8dCY


http://bb-design.de/gaestebuch.php http://svm.od.ua/advert/iso-biggest-fanb...t-full-32/ http://www.blumenundgarten.de/index.php?...=guestbook http://www.reo14.moe.go.th/phpBB3/viewto...7#p4698227 https://wintermarathon.de/advert/rar-em-...ld-64-key/
Saab soft for ELM327 thingiverse.com
Reply
#10
There are three ways to use this command, which are as follows:

# Synthetic Monitoring of Linkedin

# Synthetic Monitoring of Twitter

# Synthetic Monitoring of Stackoverflow

“Synthetic Monitoring” means the processing and analysis of data, which is gained by sending requests via a given protocol, such as for example, XHR, HTTP, or using a REST API. This service will monitor a given link, resource, or product, continuously, and analyze the content it generates in order to determine the number of visitors, interactions, or other features.

monika is a node.js-based, command-line-based, tool for synthetic monitoring of websites, or any other web-based resource. The main working principle of monika is the continuous monitoring of a given web-based resource, while taking advantage of a series of customizable controls.

For the purposes of this example, we will be monitoring www.linkedin.com, and gathering information about the number of visitors that have been generated by different kinds of actions made on the website, such as clicking a profile, or opening a given page.

Let us look at an example of synthetic monitoring. For the purposes of this example, we will be monitoring www.linkedin.com, and gathering information about the number of visitors that have been generated by different kinds of actions made on the website, such as clicking a profile, or opening a given page. We will assume that we will be monitoring this resource, every 10 seconds.

As we can see, monika will be actively monitoring any given resource or link, and continuously gathering data about any given feature it generates, such as a number of visitors or a number of interactions. As we can see, using the above example, we will be gathering the following information from www.linkedin.com:

# Events that took place in the last minute

# Events that took place in the last 5 minutes

# Events that took place in the last 10 minutes

# Events that took place in the last 60 minutes

# Events that took place in the last hour

# Events that took place in the last 2 hours

# Events that took place in the last 3 hours

# Events that took place in the last 6 hours

# Events that took place in the last 24 hours

# Events that took place in the last week

# Events that took place in the last month 70238732e0 taejal
https://wakelet.com/wake/Gt5ObLt5Oxn_aukOF6nKN
https://wakelet.com/wake/kGIR4O1TFX1G1koffdGHC
https://wakelet.com/wake/KNnAnTiMzUzH6nTTiKnDb
https://wakelet.com/wake/JoKe1azwjdyMpAp6O1wi-
https://wakelet.com/wake/lNQW5fmpRDX83kYSZcDl6


http://www.chinaxqr.com/message/message.php?lang=en https://www.soroherbaria.org/portal/chec...clid=32126 http://www.keops.cat/index.php/2022/05/3...ation-rar/ http://users.atw.hu/wsg-multigaming/inde...=guestbook https://www.anastasia.sk/rque-dual-dubbe...-utorrent/
SwiweendCell [url=]Download[/url]
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 1 Guest(s)